Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Reviderat program – remissversion 2017-05-19

Löpnummer:
2017:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
174
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Därmed förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa. Förslaget innebär att ett antal åtgärder föreslås för att minska utsläppen av kväveoxider.
Kommentar:
Finns endast som PDF.