Riksintresseuppdraget

Löpnummer:
2017:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
30
På uppdrag av Socialdepartementet har Läns-styrelsen under 2015-2016 arbetat med att förtydliga riksintresseunderlaget inom områden som är aktuella för bostads- och bebyggelseutveckling. Rapporten redovisar de brister och problem som identifierats inom ramen för uppdraget samt resultat och effekter av Länsstyrelsens arbete.

De riksintressen som varit aktuella för översyn är riksintresse naturvård, riksintresse kulturmiljövård, riksintresse kommunikat-ioner (väg) samt riksintressen enligt 4 kap Miljöbalken.
Kommentar:
Finns endast som PDF