Kväve och fosfor i kustmynnande vattendrag. Utvärdering av halter och transporter i Västra Götalands län 1988-2014

Löpnummer:
2017:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
121
Närsalttransporter i små kustmynnande vattendrag, eller ”Bo-husbäcksprogrammet” är ett delprogram inom den regionala miljöövervakningen. Denna rapport redovisar en utvärdering av halter och transporter för kväve och fosfor åren 1988-2014.

Resultaten redovisas samlat för hela Västra Götalands kuststräcka men även varje vattendrags resultat redovisas med de lokala förutsättningar som finns beträffande trender, markanvändning och källfördelning.
Kommentar: