Underlag för torskförvaltning: Gullmarstorsk

Omslag på rapporten
Löpnummer:
2016:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
36
En pilotstudie om torskbestånden i Gullmarn. Även om ett begränsat antal individer ingick visades att fisketryck i ett område med skydd för torsk gav fiskedödlighet. Förflyttning ut ur området under försöksperioden förekom knappast. Resultaten visar att metoden skulle kunna ge mycket informat-ion i förvaltningssyfte.
Kommentar: