Klimatrelaterade förändringar i sjöar och vattendrag - En jämförelse mellan två perioder (1995-2000 och 2009-2014)

Löpnummer:
2016:59
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
72
Resultaten från denna utvärdering av nationella och regionala trendsjöar och trendvattendrag visar att klimatförändringarna i form av temperaturökningar och förändrade
nederbördsmönster påverkat våra sjöar och vattendrag under perioden 1995-2014.

Resultaten visar också att den minskade sulfatdepositionen får effekter på både vattenkemi och biologi som visar på en återhämtning från försurningspåverkan.
Kommentar: