Risk- och sårbarhetsanalys Västra Götalands län 2016

Löpnummer:
2016:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
80
Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen ska beskriva vad som är skyddsvärt och vilka allvarliga hot och risker som finns i länet. Den ska också beskriva vilka sårbar-heter och brister som finns, men även åtgärder som görs för att aktörer i Västra Götaland ska kunna förebygga och hantera olika typer av samhällsstörningar.
Kommentar: