Planering av grön infrastruktur för vedlevande insekter knutna till solbelysta ädellövträd i Valleområdet

Omslag på rapporten Planering av grön infrastruktur för vedlevande insekter knutna till solbelysta
Löpnummer:
2016:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
25
Test av arbetssätt för att planera grön infrastruktur inom ett begränsat landskapsavsnitt. Del i metodutvecklingen inför arbete med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.
Kommentar: