Inventering av skaftslamkrypa

Omslag till rapporten.
Löpnummer:
2015:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
48
Skaftslamkrypa har inventerats på 23 gamla lokaler och återfanns på 4. På alla lokalerna är arten utsatt för hot, bland annat brunifiering, eutrofiering, igenväxning samt eventuellt försurning och exploatering.
Kommentar: