Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2014

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
66
Regional miljöövervakning av ädellövskog i Västra Götalands län. Arbetet är ett underlag för uppföljning av miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.
Kommentar: