Förslag till Åtgärdsplan för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Framsida för dokumentet. Vy i blåskala över Krpkån
Löpnummer:
2014:65
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
350
Vattendelegationen i Västerhavet har tagit beslut om samrådsunderlag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt.

Åtgärdsprogrammet beskriver de åtgärder som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Det handlar dels om att utveckla styrmedel, dels om konkreta förbättringar av vattenmiljön. Åtgärderna som beskrivs i programmet riktar sig till myndigheter och kommuner.

Bilaga 1 - Sammanställningar per åtgärdsområde, är en del av åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt och
utgörs av en sammanfattning för distriktets 43 åtgärdsområden.

Samrådet pågår under perioden 1 november 2014 till
30 april 2015.
Kommentar: