Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Framsida för dokumentet Vy i lilaskala över Krokån
Löpnummer:
2014:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
42
Vattendelegationen i Västerhavet har tagit beslut om samrådsunderlag till Miljökonsekvensbeskrivning för Västerhavets vattendistrikt. Miljökonsekvensbeskrivningen är en generell och övergripande beskrivning av de miljökonsekvenser som det föreslagna åtgärdsprogrammet väntas få.

Samrådet pågår under perioden 1 november 2014 till 30 april 2015.
Kommentar: