Obebyggda byggrätter

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
35
Rapporten redovisar en inventering av icke ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål i tio kommuner i Västra Götalands län. Det är en sammanställning av underlag, en analys samt slutsatser.
Kommentar:
Finns endast som pdf