Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2013

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
55
Regional miljöövervakning av ädellövskog i Västra Götalands län. Arbetet är ett underlag för uppföljningen av miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv
Kommentar:
Finns endast som pdf