Tillsynsplan enligt Miljöbalken 2014-2016n 2014-2016

Löpnummer:
2014:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
48
Redovisning av den tillsyn som Länsstyrelsen prioriterar och som bedömts ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och att miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner uppfylls.
Kommentar: