Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2014-2016

Löpnummer:
2014:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
48
Länsstyrelsens bedömning av vilken tillsynsinsats som behövs för att de nationella miljökvalitetsmålen, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner ska uppnås. Behovet är stort.
Kommentar: