Vägledning vid markarbeten inom Stallbacka industriområde. Riktlinjer m.a.p. föroreningar av ferrokromslagg.

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
42
Rapporten tar upp arbetsgång och riktlinjer för markarbeten inom Stallbackaområdet. Områdesspecifika generella riktvärden för metaller i jordmassor har tagits fram.
Kommentar:
Finns endast som pdf.