Riktlinjer avseende markföroreningar inom Energihamnen i Göteborg

Rapportomslag
Löpnummer:
2014:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
31
Rapporten omfattar riktlinjer för bland annat markarbeten, saneringsarbeten, avveckling av verksamhet, påträffande av föroreningar och hantering av förorenade massor, samt områdesspecifika riktvärden för mark.
Kommentar: