Från ord till handling

Omslag
Löpnummer:
2013:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
41
En vägleding för kommunens geografiska områdesansvar med utgångpunkt i risk- och sårbarhetsanalysen.

Projekt ger kommunerna konkret vägledning till att utveckla arbetet med samverkan ytterligare. Målgruppen är i första hand säkerhets- och beredskapssamordnare i länets kommuner.
Kommentar: