Inventeringar av kalkhällmarker i östra Dalsland

Löpnummer:
2013:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
20
Stickprovsinventeringar av fjärilar, bin, lavar, mossor och svampar i anslutning till kalkhällmarkerna i östra Dalsland. Totalt påträffades 24 rödlistade arter under inventeringarna. För vissa av de påträffade arterna utgör de dalsländska kalkhällarna den huvudsakliga utbredningen i landet.
Kommentar: