Miljöövervakning av ädellövskog

Löpnummer:
2013:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
50
Miljöövervakning av 40 ädellövskogar i Västra Götalands län 2012. Två av ädellövskogarna hade avverkats och en stor andel har förändrats. Död ved finns i de flesta skogar, men i liten utsträckning.
Kommentar: