Uppvandrande ål vid Lilla Edets kraftstation - Försök med provisoriska ålyngelledare

Löpnummer:
2013:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
14
Projektet med tillfälliga ålyngelledare har nu löpt under två vandringsäsonger. Tyngdpunkten i fångsten låg första året låg i början av augusti och något senare det andra. Fördelningen av fångstena mellan de olika ålyngelledarna skilde sig markant och visade på vikten av noggrann placering.
Kommentar: