Tillsynsveckan hösten 2013- Koll på länet – tillsyn för ett hållbart samhälle

Löpnummer:
2013:100
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
22
Länsstyrelsen i Västra Götalandas län har under året ge-nomfört två tillsynsveckor i projektform. Under höstens tillsynsvecka genomfördes sju delprojekt. Mer än 300 till-synsärenden hanterades spridda över flertalet av länets kommuner.
Kommentar: