Operativ övervakning av miljögifter

Rapport 2012:50
Löpnummer:
2012:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Vägledningen är uppdelad i ett antal avsnitt som beskriver olika delmoment som är viktiga i arbetet för att ta fram operativa övervakningsprogram för miljögifter. Den ska vara en hjälp för att på rätt sätt provta väsentliga ämnen i de mest lämpade matriserna på relevanta platser. Viktigt att tänka på är att mycket händer inom vattenförvaltningen, riktlinjer och liknande kan i vissa fall förändras snabbt. Sist i vägledningen finns en ordlista där facktermer och uttryck som används i vägledningen förklaras. Till vägledningen finns ett antal bilagor.

I vägledningen beskrivs:
• Val av provtagningslokal
• Vilka ämnen ska övervakas?
• Vilken matris ska provtas?
• Hur ofta och när ska man genomföra provtagning?
• Undersökande och kontrollerande övervakning
• Rapportering och utvärdering av data
Kommentar: