Marknära ozon och meteorologi i Västra Götaland 2010

Rapport 2012:13
Löpnummer:
2012:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
32
För Länsstyrelsen i Västra Götaland och
Naturvårdsverket.

Mätningarna av ozonhalter och meteorologi vid Östads Säteri för perioden 1 april – 30 september 2010. Mätningarna har sammanställts och exponeringsindex och målvärden har beräknats.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.