Kiselalger i Västra Götalands län 2011

Rapport 2012:61
Löpnummer:
2012:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
88
Kiselalger växer på stenar och andra fasta substrat i vattendrag, och är mycket goda miljöindikatorer på både försurning och övergödning.

Som ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning, regional miljöövervakning och recipientkontroll har Medins Biologi AB utfört kiselalgsanalyser på 22 vattendrag, i syfte att öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt ge underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.