Tillsyn över allmän kameraövervakning genomförd av länsstyrelserna gällande gym och solarier år 2011

Rapport 2012:30 om allmän kameraövervakning
Löpnummer:
2012:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
I syfte att effektivisera länsstyrelsernas tillsyn över kameraövervakningen i samhället, och därigenom öka effekten av tillsynen, görs årligen ett för alla länsstyrelser gemensamt förslag till prioritering av tillsynen, som utgår från en särskild gemensam tillsynsplan. Länsstyrelserna har sedan deltagit i olika omfattning utifrån egna önskemål, prioriteringar, resurstilldelning, mm. Tretton länsstyrelser har redovisat sitt
utfall till den samarbetsgrupp som finns beträffande kameraövervakning.
Kommentar: