Vedinsekter i vitryggsområden – före och efter skötselåtgärder

Foto: Fredrik Wilde, Länsstyrelsen Värmlands län
Löpnummer:
2012:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
32
En uppföljning av vedinsekter visar att naturvårdsåtgärder för vitryggig hackspett mångdubblar dess födotillgång samt bekräftar att andra rödlistade arter gynnas.
Kommentar: