TBT, koppar, zink och irgarol i dagvatten, slam och mark i småbåtshamnar

Rapport 2012-16 TBT, koppar, zink och irgarol i dagvatten, slam och mark i småbåtshamnar
Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
En studie på asfalterade båtuppställningsplatser med dagvattensystem i Göteborgsregionen. Avsikten har varit att uppskatta eventuell spridning av gamla båtbottenfärger till den marina miljön. De ämnen som undersökts i studien är tributyltenn (TBT), irgarol (organisk kopparförening), koppar och zink vilka alla negativt påverkar organismer i vattenmiljön.
Kommentar: