Trädvårdsplan Gullmarsberg naturreservat

Löpnummer:
2011:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Arbetet utgör en viktig del för att kunna nå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Som en del i arbetet med att vårda de skyddsvärda träden i de områden med riktigt många eller värdefulla skyddsvärda träd har Länsstyrelsen låtit ta fram trädvårdsplaner.
Kommentar: