Miljöövervakning av gaddsteklar

Löpnummer:
2011:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Gaddsteklar utgör en för människan viktig del av den biologiska mångfalden, eftersom de utför ekonomiskt viktiga uppgifter som pollinering. Denna rapport är den första som har tagits fram inom delprogrammet Insekter i jordbrukslandskapets övervakning av gaddsteklar.
Kommentar: