Övervakning av ädellövskog 2010

Omslag till Övervakning av ädellövskog 2010
Löpnummer:
2011:62
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
19
60 ädellövskogar har återinventerats. Cirka 25 procent  av den inventerade ytan har förändrats, två tredjedelar negativa för naturvärdena och en tredjedel är av positiv art. Vanligaste är att graninslaget har ökat.
Kommentar: