Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning – erfarenheter från Karlstad och Lidköping

Lokala riskhanteringsplaner, rapport 2011:58
Löpnummer:
2011:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland har tillsam-mans med städerna Karlstad och Lidköping försökt att hitta en strukturerad och effektiv metod för att utveckla riskhanter-ingsplaner till skydd mot översvämningar. Arbetet har genom-förts inom ramen för EU-projektet SAWA. Rapporten redogör för erfarenheter och slutsatser från arbetet.
Kommentar: