Biotopkartering av Hjulån, Laxån och Lafsån 2004

Rapportens omslag
Löpnummer:
2011:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
54
En beskrivning av tre vattendrag inom Säveåns avrinningsområde 2004, vattenbiotoperna, vandringshinder, omgivning och närmiljöerna. 
Kommentar: