Biotopkartering av Kasenbergsån 2006

Omslag till rapporten. Foto: Fredrik Nilsson
Löpnummer:
2011:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Biologisk återställning i kalkade vatten. En beskrivning av vattendraget Kasenbergsån 2006. Vattenbiotoperna, vandringshinder, omgivning och närmiljöerna.
Kommentar: