Biotopkartering av Surtan och dess biflöden 2007

Omslag av rapporten
Löpnummer:
2011:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
91
En beskrivning av Surtan och dess biflöden 2007. Vattenbiotoper och vandringshinder. Förslag på åtgärder. 
Kommentar: