Biotopkartering av Lärjeåns biflöden 2009

Omslag av rapporten. Foto: Niklas Wengström, Sportfiskarna
Löpnummer:
2011:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
83
En beskrivning av tolv biflöden till Lärjeåns vattendrag inom Göta älvs avrinningsområde 2009, vattenbiotoperna, vandringshinder, omgivning och närmiljöerna.
Kommentar: