Organiskt avfall och biprodukter från livsmedels‐ och fodermedelsindustri

Löpnummer:
2010:64
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
27
Denna rapport ligger till grund för sammanställning av uppgifter inhämtade från tillståndspliktiga livsmedels- och fodermedelsindustrier för att kunna följa upp delmål under God bebyggd miljö.
Kommentar: