Inventering av fossil åkermark i Sjuhäradsbygden, Örby socken, Marks kommun

Löpnummer:
2010:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
138
Via djupinventering av flera områden i Sjuhärad utvärderas den fossila åkermarkens komplexitet. Laserscanning från luften utvärderas som metod för detaljinventering av fornlämningar.
Kommentar: