Förslag till mätprogram för marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn till ozonets variation i landskapet

Löpnummer:
2010:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
30
Beskrivning av de mätningar som används för det gemensamma delprogrammet för marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn till ozonets variation i landskapet. Mätprogrammets syfte är att på ett kostnadseffektivt sätt ge en heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljön i södra Sverige, dvs. Västra Götalands, Hallands, Kalmar, Skåne, Blekinge, Kronobergs, Gotlands, Jönköpings, Västmanlands och Östergötlands län. Övervakningen baseras på en metodik att uppskatta viktiga ozonindex från enkla ozonmätningar med diffusionsprovtagare och temperaturmätningar. Tillsammans med information från förekommande ozonmätningar med instrument på timbasis, skall överskridanden av olika målvärden för ozon kunna utvärderas, dvs både miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Inriktningen ligger i första hand på det ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40).
Kommentar: