Miljöövervakning av dyngbaggar i Västra Götalands län

Löpnummer:
2010:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
23
Västra Götalands län har en rik dyngbaggefauna. Betesmarker i den östra delen av länet är både mer art- och individrik än betesmarker i väster. Antalet arter och individer varierar mycket lite mellan åren för en lokal, utan varierar istället stort mellan lokaler.
Kommentar: