Slåtterängar i Västra Götalands län, Resultat av övervakning 2000-2006

Löpnummer:
2009:82
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
66
Mellan åren 2000-2006 övervakades hävd och kärlväxter i 30 slåtterängar. Resultaten visar att mängden förna ökar över tiden, men för de flesta kärlväxtarter syns ingen trend.
Kommentar: