Samordnad vårdplanering

Rapport 2009:73
Löpnummer:
2009:73
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
25
Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg, Länsstyrelserna i Västra Götalands län, Hallands län och Arbetsmiljöverket Göteborg har under våren 2009 genomfört gemensam tillsyn avseende samordnad vårdplanering.

Syftet var att granska om vårdgivaren lever upp till lagstiftningen och dess intentioner samt Socialstyrelsens föreskrift om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården; (SOSFS:2005:27). Vidare att granska hur risker och eventuella brister i arbetsmiljön identifieras då patienten/brukaren skrivs ut från slutenvården.

Tillsynsaktiviteterna har genomförts genom att slutenvården och primärvården har fått svara på enkäter samt genom granskning av den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten/äldreomsorgen. Urvalet av tillsynsobjekt har skett slumpmässigt men med ett vårdkedjeperspektiv i fyra kommuner.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.