Marknära ozon och meteorologi vid Östads Säteri 2008

Löpnummer:
2009:59
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
36
Ozon och meteorologi har under 2008 mätts kontinuerligt under perioden 1 april -30 september vid Östads Säteri i Alingsås kommun. Miljökvalitetsnormen för ozon i utomhusluft som gäller från 2010 till skydd för människors hälsa överskreds medan normen för 2010 till skydd för växtligheten klarades. Båda dessa normer överskreds vid Råö i Kungsbacka kommun.
Kommentar: