Uppföljning av naturskyddade gräsmarker

Löpnummer:
2009:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
60
Länsstyrelsen utför årligen en uppföljning av tillståndet i ängs- och naturbetesmarker i naturskyddade områden. Ett antal naturreservat och Natura 2000-områden väljs slumpvis ut varje år. I denna rapport presenterar vi resultaten för 2008 års mätningar.
Kommentar: