Kulturmiljö och stadsutveckling - Riksintressen i planering och byggande

Löpnummer:
2009:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
19
Dokumentation från en temadag den 15 april 2009. Rapporten innehåller en beskrivning av riksintressenas bakgrund och funktion i de fysiska planeringssystemen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.