Lövskogarna i Åsunden-trakten

Löpnummer:
2009:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
 
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen har beslutat att gemensamt initiera och driva ett pilotförsök för att på ett mer sammanhållet sätt värna och utveckla natur- och kulturvärdena
i trakterna kring Åsunden. Vi försöker med detta projekt att hitta och utveckla nya vägar där man kombinerar aktivt skogsbruk med ett samtidigt bevarande av den biologiska mångfalden och tillgodoser befolkningens behov av olika utomhusaktiviteter. Tätortnära och naturvårdsanpassade
skogsbruksmetoder ingår som en viktig del i detta arbete.

Se även rapporten Åsunden - Lövrike (2009-61).
Kommentar: