Analys av småvattenförekomst och våtmarksarter i odlingslandskapet i Västra Götalands län

Löpnummer:
2008:97
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
28
Sammanställning av befintliga data om småvatten och
våtmarksanknutna arter i odlingslandskapet och kartmaterial tillsammans med beskrivande text samt förslag på prioriterade områden för anläggande av våtmarker.
Kommentar: