Marknära ozon och meteorologi vid Östads Säteri 2007

Löpnummer:
2008:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
 
Ozon och meteorologi har under 2007 mätts kontinuerligt under perioden 1 april -30 september vid Östads Säteri i Alingsås kommun. Varken miljökvalitetsnormen för ozon i utomhusluft som gäller från 2010 till skydd för människors hälsa eller miljökvalitetsnormen till skydd för växtligheten överskreds vid Östads Säteri. Båda dessa normer överskreds däremot vid Råö i Kungsbacka kommun.
Kommentar: