Registrering av kulturhistoriska byggnadsinventeringar i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
13
1999 antog Sveriges riksdag femton miljömål. För att konkretisera dessa mål angavs 2001 ett antal delmål. Miljömål 15, ”God bebyggd miljö”, konkretiserades bl.a. genom delmål 15:2, ”Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”, där det bl.a. anges att: ”Den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen skall senast år 2010 vara identifierad […]” (Miljömålen i Västra Götaland, 2003:148). 

Boverket och Riksantikvarieämbetet har fått uppdraget att ta fram en strategi för hur arbetet med att bevara, utveckla och bruka den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör bedrivas och följas upp. Som ett led i detta påbörjades 2003 ett gemensamt projekt för att kartlägga omfattningen av och karaktären på befintliga kulturhistoriska byggnadsinventeringar. 

Sedan slutet på 1960-talet har en mängd omfattande byggnadsinventeringar med kulturhistoriskt fokus genomförts. Det är dock stor skillnad vad gäller inventeringarnas kvalitet och utförande. Dessutom saknas det en övergripande kunskap om byggnadsinventeringarnas ålder, karaktär och omfattning, på en central nivå. Detta är nödvändigt för att identifiera vilka kunskapsluckor som finns och hur detta äldre kunskapsunderlag kan aktiveras och vidareutvecklas. 

En förutsättning för att en registrering av dessa byggnadsinventeringar skulle kunna genomföras var att uppgifterna om dem kunde erhållas av länsstyrelser och länsmuseer. En förfrågan gick ut till berörda aktörer.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län valde att genomföra registreringen av byggnadsinventeringar, företagna inom länet, i projektform och ett sådant projekt startade under våren 2005 och pågick, från och till, året ut. Det är detta projekt som härmed avrapporteras. 

Projektet har ansetts angeläget eftersom det även på regional nivå saknas en övergripande kunskap om byggnadsinventeringarnas ålder, karaktär och omfattning. Resultatet av registreringen ansågs användbart även inom den GIS-handläggarstruktur som finns på länsstyrelsen.
Kommentar: