Socialtjänstens insatser med jämställdhetsperspektiv i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
4
Länsstyrelserna har för åren 2005 och 2006 ett uppdrag från regeringen att arbeta för att kommunernas socialtjänst har ett jämställdhetsperspektiv i de insatser som socialtjänsten ger inom sina olika verksamheter. Regeringen har också gett Länsstyrelserna i uppdrag att ha ett jämställdhetsperspektiv i tillsynen av socialtjänsten.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har sänt ut en enkät till länets kommuner. I denna rapport redovisas vilket jämställdhetsarbete som bedrivs inom socialtjänstens olika verksamheter, dvs. äldre-, handikapp-, och individ och familjeomsorgen.

Av länets 78 kommuner/stadsdels- och kommundelsnämnder är det elva som inte har svarat på enkäten.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.